حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر آزاده امینی ها

دکترای تخصصی مشاوره

۱۷سال سابقه مشاوره و رواندرمانی

مدرس دانشگاه

مدرس کارگاههای آموزشی

مدیر کلینیک حکمت

عضو سازمان روانشناسش و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۱۲۳۵

هم موسس سامانه مشاوره روانشناسی حامی لاین