حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر محمد حسن طهرانی

دکترای نخصصی مشاوره

۲۵ سال سابقه مشاوره

عضو هیئت علمی دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره

مشاور فعال در سامانه روانشناسی “حامی لاین”