حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر سیده زهرا علوی

دکترای تخصصی مشاوره

۱۶سال سابقه مشاوره و رواندرمانی

عضو هیات علمی دانشگاه

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

پروانه اشتغال ازسازمان نظام به شماره ۳۵۸۵

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”