حال خوب زندگی با حامی لاین

مهری حاتمی

کارشناس ارشد روانشناسی

۴ سال سابقه فعالیت

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۴۶۵۰

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”