حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر نیره جهان بخشیان

دکترای تخصصی مشاوره

مدرس دانشگاه

عضو سازمان روانشناسی و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۲۷۲۷

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”