حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر فاطمه نجفلوی

فاطمه نجفلوی- مشاور خانواده و زوج

دکترای تخصصی مشاوره

۱۸ سال سابقه مشاوره و رواندرمانی

پژوهشگر حوزه خانواده و زنان

مدرس دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناشس و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۱۷۴۹

هم موسس سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”