حال خوب زندگی با حامی لاین

حمیدرضا دامغانی

کارشناس ارشد روانشناسی

۴ سال سابقه فعالیت

سابقه فعالیت در سامانه مشاوره تلفنی

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”