حال خوب زندگی با حامی لاین

مریم انوشه ئی

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

۱۷ سال سابقه فعالیت

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۱۰۴۷

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”