حال خوب زندگی با حامی لاین

جواد ایوبی

دانشجوی دکترای روانشناسی

مدرس دانشگاه

مدرس کارگاههای آموزشی

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

مشاور فعال در سامانه مشاوره روانشناسی “حامی لاین”