حال خوب زندگی با حامی لاین

دکتر شادی شریفی

دکترای تخصصی مشاوره

۱۷ سال سابقه مشاوره و رواندرمانی

مدرس دانشگاه

مشاور مرکز مشاوره دانشگاه

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

پروانه اشتغال از سازمان نظام به شماره ۱۲۸۴